x

מדד המגדר בשלטון המקומי

נתונים ותמונת מצב

בחודשים האחרונים בצעה עמותת כ"ן מחקר שמטרתו לבדוק את המדד המגדרי ברשויות המקמויות בישראל. אתם מוזמנים לצפות בתוצאות ולראות היכן ממוקמת הרשות המקומית שלכם. 

המחקר מתייחס ל-4 נתונים: 

 • שיעור חברות המועצה ברשות.
 • שיעור המנהלות הביכרות ברשות (נשים המכהנות בתפקידים הסטטורים: מנכ"לית, גזברית, מהנדסת, יועצת משפטית, מבקרת ומנהלת אגך חינוך). 
 • שיעור הדירקטוריות בתאגידים העירוניים.
 • שיעור מנכ"ליות התאגידים העירוניים.

 

חברות מועצה - תמונה כללית
 
ישובים בחתך יצוג נשים
 
שיעור חברות מועצה לפי חתך ישובים
 
ערים גדולות - חברות מועצה
 
ישובים מובילים - חברות מועצה
 
תפקידים סטטוטוריים בכירים
 
ערים מובילות - תפקידים סטטוטוריים בכירים
 
נשים בדירקטוריונים עירוניים
 
ערים מובילות - חברות דירקטוריון
 
מנכ
 
סיכום הנתונים

 

 

  חדשות ועדכונים

  בקרוב

  31/10/16
  הכשרות וחממת מנהיגות נשים באיזור הגליל המערבי. פרטים בהמשך.